Om bloggerne

 

Brynhild SnilbergBrynhild Snilsberg

Brynhild Snilsberg er sjefingeniør ved Vegteknologiseksjonen i Vegdirektoratet. Hun jobber blant annet med asfaltslitasje, svevestøv, renhold og støvdemping, og er med i styringsgruppen til forskningsprosjektet NORDUST (Nordic road dust research project).
Hun er utdannet ved NTNU og har en dr.grad innen emnet.

 

 

 

Kristian Aunaas

Kristian Aunaas

Kristian Aunaas , senioringeniør i Statens Vegvesen på TMT/Geoteknikk og skred. Fra 1.1.1017 leder av Geoteknikkseksjonen i Norconsult

 

 

 

Tom E NørbechTom E Nørbech

Tom E Nørbech jobber på seksjonen Transportplanlegging. Transportplanlegging i Vegdirektoratet har bl.a. spisskompetanse knyttet til universell utforming, transport i by, næringslivets transporter, gående, syklende og kollektivtrafikk. K

 

ane-dalsnes-storsaeter

Ane Dalsnes Storesæter

Ane Dalsnes Storsæter har en mastergrad i IKT og maskin, med retning Produktutvikling og materialer. Hun jobbet 2,5 år med produktutvikling for subsea før hun begynte i Vegvesenet. De siste 6 årene har hun jobbet for Vegdirektoratet, først med kjøresimulator og deretter som prosjektleder for ITS-prosjekter. Hun leder nå Road Status Information-prosjektet, som er et samarbeid med svenske vegmyndigheter og Volvo Cars om bruk av bilen som sensor for å samle friksjonsdata. I tillegg er hun prosjektleder for den norske delen av NordicWay, et EU-prosjekt som etablerer en korridor for ITS-tjenester i Norden.

 

thomas-levinTomas Levin

Tomas er sjefingeniør på ITS seksjonen i Vegdirektoratet i Trondheim. Han er leder for FoU programmet Trafikkteknikk – moderne datafangst og analysemetodikk (TRAN). Han er utdannet siv.ing innen samferdsel fra NTNU og tok en doktorgrad på modellering av luftutslipp av næringstransporter. Før han kom til Statens vegvesen har Tomas jobbet 4 år i Rambøll som trafikk/transport planlegger og 8 år i SINTEF som forsker innen transportområdet.

 

Anne OgnerAnne Ogner

Anne Ogner er avdelingsdirektør for Transportplanleggingsseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Seksjonen gir ekspertbistand og faglig støtte knyttet til universell utforming, transport i by, næringslivets transporter, gående, syklende og kollektivtrafikk. I tillegg har seksjonen ansvar for utvikling av samfunnsøkonomiske verktøy, konsekvensanalysemetodikk og trafikkmodeller.

 

bobBob Hamel

Bob er sjefingeniør på ITS seksjonen i Vegdirektoratet i Trondheim. Han er leder for FoU programmet Lavere Energiforbruk i Statens Vegvesen (LEIV). Bob er utdannet transport- og trafikkingeniør og har jobbet i Rijkswaterstaat (Statens vegvesen i Nederland) i 15 år før han kom hit i 2012.»

 

 

synnove-adelheid-myrenSynnøve Adelheid Myren

Synnøve er senioringeniør ved Tunnel- og betongsekjonen i Vegdirektoratet. Hennes ansvarsområder er etatsprogrammet Varige konstruksjoner, sprøytebetong til bergsikring og teknisk kvalitetskontroll

 

 

TorsteinBremset.jpgTorstein Bremset

Torstein Bremset er seniorrådgiver for sykkel i Vegdirektoratet. Er utdannet journalist og har bakgrunn som styreleder i Syklistenes Landsforening og ulike lederjobber i medier og kommunikasjonsbransjen

 

Børre StensvoldBørre Stensvold

Børre Stensvold er avdelingsdirektør og leder av Bruseksjonen i Vegdirektoratet. Enheten ivaretar etatens sektoransvar innenfor områdene sikkerhet, utvikling av estetisk og kostnadseffektiv utbygging og forvaltning av bruer i landet. Dette omfatter myndighetsrollen for kontroll og godkjenning av bruer samt utvikling/revisjon av bruteknisk regelverk og tilpasning til internasjonale standarder. Bruseksjonen gir ekspertbistand/rådgivning helt fra plan− og prosjekteringsfasen og forvaltning i hele driftsfasen av bruer, inkludert ferjekaier,  på riks− og fylkesvegnettet. I tillegg ivaretagelse av bruenes sikkerhet gjennom dispensasjoner ved tunge spesialtransporter, og et særskilt samfunnsansvar for landsdekkende bruberedskap ved brutte veg− og ferjeforbindelser. Bruseksjonen har også ansvar for vegrekkverk samt drive forskning og utvikling (FoU) innen bruområdet

 

Eva SmådahlEva Smådahl

Eva Smådahl er seniorrådgiver på Miljøseksjonen, Trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen, i Vegdirektoratet. Hennes ansvarsområder er kulturmiljø med hovedvekt på Nasjonal verneplan for veger, bruer og vektrelaterte kulturminner, samt arkeologi. Hun er utdannet arkeolog og bygningsantikvar, og har tidligere jobbet for bla Riksantikvaren, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten i Oslo. Eva er prosjektansvarlig for FoU-prosjektet «Arkeologi i veien?»

 

 

IMG_8972-2Bjørn Kristoffer Dolva

Prosjektleder for det tverretatlige prosjektet:
NATURFARE-Infrastruktur-Flom-Skred (NIFS) på vegne av JBV, NVE og SVV.

 

MartineMartine Holm Frekhaug

Martine Holm Frekhaug er avdelingsingeniør på seksjonen Geoteknikk og skred i Vegdirektoratet.
Arbeidsoppgavene hennes består av flomskred, modellering av flomskred, snøskredobservatør og skredfarekartlegging generelt.
Martine er utdannet Sivilingeniør med Tekniske geofag ved NTNU

 

Marit Brandtsegg3Marit Brandtsegg

Marit Brandtsegg er direktør for Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen (TMT) i Vegdirektoratet. Hun er utdannet landskapsarkitekt fra NLH og har tidligere blant annet arbeider som leder i Statens vegvesen Region øst. Som leder for TMT-avdelingen har hun ansvar for forskning og utvikling samt innovasjon på hele spekteret av fagområder knyttet til planlegging, prosjektering, drift og vedlikehold av veger i Norge.

 

RitaRita Helen Aarvold

Rita Helen Aarvold er seniorrådgiver på trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet. Rita jobber først og fremst med etatens trafikksikkerhetskampanjer, sitter i det nasjonale kampanjesekretariatet og er prosjektleder for fartskampanjen. Hun er utdannet cand. polit i psykologi, er sertifisert PREP-kursveileder fra Modum Bads kurs- og kompetansesenter og har lang erfaring med kvalitativ metode og markedsundersøkelser i IPSOS MMI.

 

Gina YtteborgGina Ytteborg

Gina Ytteborg er avdelingsdirektør for FoU staben i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hun har hovedfag i kjemi fra UiO og har tidligere blant annet arbeidet som leder for arktisk forskning og teknologiutvikling i Shell i Norge. FoU staben har ansvar for koordinering av all FoU- og innovasjonsvirksomhet i SVV, for tverretatlig FoU-samarbeid i Norge og internasjonalt FoU samarbeid. De har også et koordineringsansvar for standardiseringsarbeidet mot Standard Norge.

 

Claus K LarsenClaus K. Larsen

Claus K. Larsen er fungerende avdelingsdirektør ved Tunnel- og betongseksjonen i Statens vegvesen.
Claus har bred erfaring innen; Bestandighet, levetid og reparasjoner av betong. Laboratorie- og feltundersøkelser av betong. Brann i tunneler og brannbeskyttelse av betong. Standardisering (nasjonalt og internasjonalt). Han har også en bistilling  ved Ints. for konstruksjonsteknikk, NTNU. Claus har sin bakgrunn fra  Dr. ingeniør, Betongteknologi, NTNU (1998) og Sivilingeniør, Bygg, NTH (1991)

 

Erik OlsenErik Olsen

Erik Olsen arbeider med intelligente transportsystemer (ITS) på nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Siden 2005 har han arbeidet med kooperative systemer (C-ITS) innen forskning, industri og nå Statens vegvesen/Vegdirektoratet. Han deltar også i ulike internasjonale fora innen C-ITS. I tillegg leder han Vegdirektoratets FoU program «Smartere vegtrafikk med ITS»

 

James odeckJames Odeck

James Odeck er ansatt som forsker ved Transportplanleggingsseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet. James jobber med samfunnsøkonomiske analyser av alle transporttiltak inklusiv bompengefinansiering, vegprising og tiltak innenfor riksvegferjedriften. Har ekspertise innenfor produktivitets- og effektivitetsanalyser innenfor transportsektoren. Er i tillegg professor i transportøkonomi ved NTNU og høgskolen i Molde.

 

Oskar KlevenOskar Kleven

Oskar Kleven er sjefingeniør og  tverretatlig ansatt av de tre transportetatene og Avinor
Leder arbeidsgruppen for transportanalyser og samfunnsøkonomi i regi av transportetatene og Avinor. Ansvarlig for analyser gjennomført i Nasjonal transportplan 2010-2019, 2014-2023. 2018-2029
Tett samarbeid med de andre transportetatene knyttet til metodebruk for transportanalyser. Tett samarbeid med Samferdselsdepartementet. Deltatt i flere store utredninger, både etatsspesifikke og tverretatlige Leder arbeidet med Nasjonal reisevaneundersøkelse.

 

Karl Idar GjerstadKarl Idar Gjerstad

Karl Idar Gjerstad er sjefingeniør ved Miljøseksjonen i Vegdirektoratet. Han jobber med lokal luftkvalitet, deriblant deltar han i forsknings- og utviklingsprogrammet EMIROAD (Emissions from road transport vehicles) og er med i styringsgruppa for forskningsprosjektet NORDUST (Nordic road dust research project). Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og har tidligere jobbet 10 år som forsker på lokal luftkvalitet.

 

Leif Jørgen BakløkkLeif Jørgen Bakløkk

Leif Jørgen Bakløkk er sjefingeniør ved Vegteknologiseksjonen i Vegdirektoratet i Trondheim. Leif Jørgen er leder for FoU-programmet Varige veger. Han er utdannet sivilingeniør (1982) fra NTH i Trondheim og har jobbet 20 år med forskning og undervisning ved Sintef/NTNU, før han i 2003 begynte i Vegdirektoratet. Hovedoppgavene er forskning, kompetansebygging og arbeid med å få tatt i bruk nye metoder og krav innen vegteknologi.

 

Alf Støle _pAlf E Støle

Alf Støle er sjefingeniør ved Miljøseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Hovudoppgåvene han arbeider med er innan fagfelta estetikk og landskapsarkitektur, og han sit i fagsekretariatet for Vakre vegars pris. Han er utdanna landskapsarkitekt frå NLH.

 

binary-327019-854311Lene Lundgren Kristensen

Lene Lundgren Kristensen er overingeniør ved seksjon for geoteknikk og skred i Vegdirektoratet. Deltar i etatsprogrammet Naturfare, infrastruktur, flom og skred (NIFS), med fokus på sikringstiltak mot skred, kartlegging av naturfarer og terminologi. Har utdannelse innen naturfag og geofag fra  universitetene på Ås og i Oslo.

Jostein AksnesJostein Aksnes

Jostein Aksnes er sjefingeniør på Vegteknologiseksjonen i Vegdirektoratet.  Jostein leder den delen av etatsprogrammet «Varige veger» som gjelder dimensjonering og forsterkning. Jostein Aksnes er sivilingeniør (1992) fra NTH i Trondheim, og har disputert for graden dr.ing.

 

Christine Holtan BøghChristine Holtan Bøgh

Christine Holtan Bøgh, ledet FoU-etatsprogrammet EMIROAD (utslipp fra kjøretøy i vegtrafikken). Christine har 13 års erfaring fra flere sider av samferdselssektoren, både som fagekspert og leder. Hun har primært jobbet med områdene miljø, kvalitet, samfunnspolitikk, kommunikasjon og ledelse. Christine Holtan Bøgh er nå sjefssekretær i Oslo Høyre og ikke lenger ansatt i vegdirektoratet

 

Anders Godal Holt_Seksjonsleder ITS seksjonenAnders Godal Holt

Anders Godal Holt er seksjonsleder ITS seksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet. ITS er en felles betegnelse på bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i transportsektoren. Statens vegvesen bruker ITS i arbeid med trafikksikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og miljø. Seksjonen har faglige grenseflater mot flere seksjoner i forvaltnings- og myndighetsavdelingene i Vegdirektoratet (TK og VT). En spesielt viktig grense har vi mot seksjon for Trafikkforvaltning i Veg og transportavdelingen.

 Anne OgnerAnne Ogner

Anne Ogner er avdelingsdirektør for Transportplanleggingsseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Seksjonen gir ekspertbistand og faglig støtte knyttet til universell utforming, transport i by, næringslivets transporter, gående, syklende og kollektivtrafikk. I tillegg har seksjonen ansvar for utvikling av samfunnsøkonomiske verktøy, konsekvensanalysemetodikk og trafikkmodeller.

 

Roald AabøeRoald Aabø Vegdir

Roald Aabøe er avdelingsdirektør for Geoteknikk og skredseksjonen i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Seksjonen gir ekspertbistand og faglig støtte på problemstillinger knyttet til fundamentering og skred. I dette ligger også å være en ressurs ved håndtering av alvorlige hendelser og kriser. Geoteknikk og skredseksjonen driver i tillegg forsknings og utviklingsarbeid innen tema flom, skred og geoteknikk. Roald Aabøe sitter også i styringsgruppen for nasjonal satsing for skredvarsling sammen med NVE, Met og IBV.

 

Svein RyanSvein Ryan

Svein Ryan er avdelingsdirektør på Vegteknologiseksjonen i Vegdirektoratet. Seksjonen er en del av trafikksikkerhet, miljø og teknologiavdelingen og har blant annet ansvar for forskning og utviklingsoppgaver på vegteknologiområdet. Seksjonen jobber også med rådgivning, utredning og kursing samt utvikling av utstyr og systemer for måling av spor og jevnhet, friksjon og bæreevne.

 

 

 

 

69 svar til Om bloggerne

 1. Tilbaketråkk: Da klokka klang, så fort vi sprang? • Vegnett

 2. Tilbaketråkk: And the winner is…. • Vegnett

 3. Tilbaketråkk: Infravation – en rosin i EUs forskningspølse • Vegnett

 4. Tilbaketråkk: Lukten av sykling? • Vegnett

 5. Tilbaketråkk: Sukker- salta vinterveger • Vegnett

 6. Tilbaketråkk: Tør du å la bilen være alene hjemme? • Vegnett

 7. Tilbaketråkk: Vakre vegar – langt meir enn berre ein pris. • Vegnett

 8. Tilbaketråkk: God kvalitet og solide veger er lønnsomt • Vegnett

 9. Tilbaketråkk: Velkommen til Brukonferansen 2015 • Vegnett

 10. Tilbaketråkk: Godt for miljøet – godt for konstruksjonene? • Vegnett

 11. Tilbaketråkk: Elektriske biler – på elektriske veger? • Vegnett

 12. Tilbaketråkk: Solceller bra for miljø og lommebok • Vegnett

 13. Tilbaketråkk: 3D geoteknisk planlegging og prosjektering • Vegnett

 14. Tilbaketråkk: Wet dust sampler WDS • Vegnett

 15. Tilbaketråkk: Wet dust sampler WDS | På veg

 16. Tilbaketråkk: 3D geoteknisk planlegging og prosjektering | På veg

 17. Tilbaketråkk: Førerløs samkjøring med elektriske biler? | På veg

 18. Tilbaketråkk: Bilen som sensor | På veg

 19. Tilbaketråkk: Her råkjører flere i over 200 km/t | På veg

 20. Tilbaketråkk: MIN SYKKEL ER LASTET MED …… | På veg

 21. Tilbaketråkk: Solceller bra for miljø og lommebok | På veg

 22. Tilbaketråkk: Varige bruer og tunneler | På veg

 23. Tilbaketråkk: Regnskapet som viser hva vi har gjort for økt sykling | På veg

 24. Tilbaketråkk: Lukten av sykling? | På veg

 25. Tilbaketråkk: «Arkeologi i veien? | «På veg

 26. Tilbaketråkk: Elektriske biler – på elektriske veger? | På veg

 27. Tilbaketråkk: 4 år med samarbeid gir resultater | På veg

 28. Tilbaketråkk: Hvorfor trenger vi å simulere fremtidige flomskred? | På veg

 29. Tilbaketråkk: Ingen å miste. | På veg

 30. Tilbaketråkk: Infravation – en rosin i EUs forskningspølse | På veg

 31. Tilbaketråkk: Godt for miljøet – godt for konstruksjonene? | På veg

 32. Tilbaketråkk: Når bilene kan snakke med hverandre | På veg

 33. Tilbaketråkk: Bilen handler ikke, men det gjør du! | På veg

 34. Tilbaketråkk: And the winner is…. | På veg

 35. Tilbaketråkk: Derfor er det nødvendig med transportmodeller | På veg

 36. Tilbaketråkk: Velkommen til Brukonferansen 2015 | På veg

 37. Tilbaketråkk: Bedre luft med riktige regler for piggdekk | På veg

 38. Tilbaketråkk: God kvalitet og solide veger er lønnsomt | På veg

 39. Tilbaketråkk: Da klokka klang, så fort vi sprang? | På veg

 40. Tilbaketråkk: Sykkeltiltak som virker? | På veg

 41. Tilbaketråkk: GODE RESULTATER FOR MINDRE PENGER. | På veg

 42. Tilbaketråkk: Vakre vegar – langt meir enn berre ein pris. | På veg

 43. Tilbaketråkk: «Flom- og skredvett på vannfast papir | «På veg

 44. Tilbaketråkk: Støysvak asfalt | På veg

 45. Tilbaketråkk: Utslipp fra nye kjøretøy – holder de hva de lover? | På veg

 46. Tilbaketråkk: Ny teknologi – nye muligheter | På veg

 47. Tilbaketråkk: Bilbyen Reykjavik blir sykkelby | På veg blogg

 48. Tilbaketråkk: Naturlige ledelinjer billigst og best? | På veg blogg

 49. Tilbaketråkk: Tør du å la bilen være alene hjemme? | På veg blogg

 50. Tilbaketråkk: Sukker- salta vinterveger | På veg

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s